ارسال از بانک شماره هاي شرکت هخامنش

شركت هخامنش در مدت ده سال سابقه شماره ي صنوف مختلف در قالب بانك هخامنش نگهداري كرده اين شماره ها شامل صنوف زير است:

1-پزشكان

2-نظام مهندسي

3-آ‍‍‍‍‍‍‍ژانس ها

4-آرايشگاه ها

5-هيئت ها

6-بيرون برها

و...