شرکت نرم افزاری و پیام سان هخامنش

كاربردهاي پيام كوتاه در دفاتر بيمه

 

ارسال پيامک در مورد امتيازات شرکت بيمه اي(تخفيفات و موارد تعريف شده(

ارسال پيامک براي تشکر از مشترياني که بيمه شما را انتخاب کرده اند .

ارسال پيامک در خصوص پايان قرارداد(ماژول مناسبتها)

اعلام سررسيد بيمه مشتري با ارسال يک پيامک 

ارسال پيام تبريک به مناسبتهاي خاص به مشتريان

اطلاع رساني به مشتريان در مواقع اتمام دوره بيمه و تمديد آن 

اطلاع رساني به مشتريان و متقاضيان در مورد خدمات جديد بيمه اي 

ارتباط دو طرفه با مشتري و دريافت پيشنهادات و نظرات مشتري 

آگاهي مشتريان از وضعيت بيمه خود در هر لحظه از شبانه روز فقط با ارسال يک پيام کوتاه

برگزاري نظرسنجي ومسابقات 

ارسال پيامک تبليغاتي براي نمايندگي خود 

ارسال پيامک براي گروه خاص 

ارسال پيامک براي منطقه ي خاص

ارسال پيامک براي کد خاص

افزودن شماره تماس ها از طريق فايل اکسل

گروه بندي شماره تماس  بيمه گذاران به صورت نامحدود

ارسال پيامک با نام گيرنده به صورت انبوه با استفاده از سرويس نظير به نظير

ارسال پيام تبريک تولد بصورت اتوماتيک