شرکت نرم افزاری و پیام سان هخامنش

كاربر ها ي پيام كوتاه در دفاتر دارالترجمه

ارسال پیامک اتوماتیک به شما و مراجعین برای یادآوری قرار جلسه یا تاریخ های مهم

آموزش و اطلاع رسانی به مشتریان در مورد قوانین جدید

ارسال تشکر از تماس به نام اشخاص بعد از تماس با دفتر

ارسال پیامک به نام برای تبریک اعیاد و مراسم به مشتریان در کمتر از یک دقیقه

کاهش هزینه های تماس با مشتریان (هر پیامک 11 تومان هر تماس با موبایل ۱۴۰ تومان(

تبریک اتوماتیک تولد موکلین

افزایش ارتباط موثر و ارزان با مراجعین