شرکت نرم افزاری و پیام سان هخامنش

كاربرد هاي پيام كوتاه در فرمانداري ها

اطلاع رساني سريع، كم هزينه و قابل گزارش گيري به پرسنل و اعضاء

ارسال پيامهاي تبريك و تسليت با توجه به مناسبتهاي ملي و مذهبي براي مخاطبين و اعضا

اعلام واريز حقوق 

ارسال بخشنامه ها و موارد خاص به اعضا از طريق ارسال پيامك.

امكان گروه بندي مخاطبين با توجه به طبقه بنديهاي مورد نظر مجموعه 

بعنوان مثال : بر اساس واحد و مركز شغلي : مديران – كارمندان – كارگران و ...

امكان برگزاري نظر سنجي در خصوص بخشهاي مختلف و جلب نظرات ارباب رجوع يا پرسنل 

امكان ايجاد صندوق انتقادات و پيشنهادات