فرم درخواست خدمات پیامک گروهی

1- مشخصات درخواست كننده  SMS(پیام کوتاه)

   انجمن/ شركت/ فروشگاه:  

آقا/خانم/ نام ونام خانوادگي:

سمت:                                 

   تلفن:                                         

فكس:                                  Test SMS

موبايل مدير                             

موبايل رابط                                        

   آدرس مکاتبه :         

  

 

 آدرس ایمیل     

                                                                     

    کد مشتری :

معرف/ ازطريق:

روش ارسال Simcard    اينترنتي     1000- 2000- 3000- 5000

 

  2- مخاطبين دريافت پيام: تعداد شماره (نفر)

با  متن(زبان

تعداد صفحه  ، معادلSMS به شرح:

     شماره هاي (شخصي) مشتري

دفعه: نوبت اول ...................... شماره تاریخ ارسال:

     جنسيت: مرد       زن      

از سن تا سن اعتباري      دائمي      نوبت دومشماره تاریخ ارسال:

      اطراف دكل هايBTS ايرانسل 

نوبت سوم

شماره تاریخ ارسال: ........ ....... ........ 

    کد پستی، منطقه ای، پيش شماره: 

نوبتچهارم

شماره تاریخ ارسال:  ........ ........ ..........  ......................                                        

بانك تلفن همراه شركت هخامنش:

نوبت پنجم

شماره تاریخ ارسال: ........ ....... ..........  .......................

   ارسال

نوبت SMS .................. صفحه اي  برای ......................................... شماره (نفردر كل معادل : ..........................................  SMS محاسبه و ارسال شود.

 

       3-  شرایط ارسال پیامک:

چنانچه مشتري از ارسال مقداري از پيامك ها منصرف شود تعداد ارسال شده طبق تعرفه واقعي ارائه شده به وي محاسبه ميگردد.

پيشنهاد استفاده از بانكهاي اطلاعاتي و شماره های شركت، فقط جهت  بازدهي بيشتر ميباشد و شركت هيچ ضمانتي در قبال صحت و در اختيار گذاشتن بانك شماره به مشتری ندارد.

 شركت هخامنش فقط ارسال كننده  SMS مي باشد و هيچگونه مسئوليتي در خصوص عدم دريافت  SMSتوسط مخاطبان ندارد و مخابرات پاسخگوي شماست.

چنانچه پيامك به موبايل مخاطبان قرارداد نرسيد يا سوخت شد هيچ وجهي از طرف شركت هخامنش به درخواست كننده(مشتري) مسترد نمي گردد.

 

      متن  SMSبصورت انگليسي یا فارسی در قسمت ذيل  تاييد شود.   (صفحه اول هرsms انگلیسی160 حرف)     (صفحه اول هرsms فارسي70 حرف)   

 

   4- متن SMS تایید شده توسط مشتری پشت قرارداد چاپ شود. لطفا چنانچه گزارش ارسال مورد نیاز است حتما قید فرمایید.

        تایید ناظر 1  شرکت هخامنش      .......................................           "صحت یا عدم صحت پیام فوق به عهده درخواست کننده پیام می باشد"

       تایید ناظر 2  شرکت هخامنش      ......................................   ................................    No Deliver    .............................      Deliverd   .......................  No Send      ..................... Sent

       تایید ناظر 3  شرکت هخامنش     ......................................        تاییده متن مشتري    ارسال با نرم افزار: ................ ارسال توسط: ..........................     شماره تيكت ................................                 

     

5-  تسویه حساب کل:                   

 تعداد ........................... SMS ارسالی قیمت واحد ............ ريال درکل به مبلغ ..................................... ريال + (تعداد ..................... عدد شماره مشتری جهت تایپ)

 مبلغ ........................... ریال با احتساب تخفیف کل ...........................ریال و جمع کل(خدمات) مبلغ ..................................... ریال طبق فاکتور شماره ......................... بشرح:

 مبلغ .................................... ریال نقدی درتاریخ ..... ............. دریافت ومبلغ ....................................... ریال درتاریخ ........... ........ طی..................................شماره: ...............................................           از/ به بانكPos/. .................................. شعبه ..............................توسط/ از آقا/خانم ................................ واریز/ دریافت شد. مانده حساب مبلغ.......................................... ریال میباشد.  بابت مانده، مبلغ ..........................................ریال نقدی دریافت یا طی..........................شماره: .................................... تاریخ ..... ..... ........ به بانكPos/................................ واریز گردید.

 

     نام خانوادگي درخواست کننده :                                                       نام خانوادگي تنظیم کننده :

                                    امضاء:                                                                                امضاء:

 

   با ارسال عدد 11 به شماره 6431  3000 شماره حسابهاي شرکت هخامنش  و اطلاعات بيشتر كلمه  INFO را  SMS   كنيد.