تعرفه شماره هاي مخابراتي جهت اتصال به سامانه

 

شماره غيررند مبلغ(ريال) شماره رند مبلغ(ريال)
14رقمي غيررند 500/000 شماره رند 1/000/000
12رقمي غيررند 1/400/000 شماره رند 4/100/000
11رقمي غيررند 2/000/000 شماره رند 5/500/000
10رقمي غيررند 2/800/000 شماره رند 8/000/000
9رقمي غيررند 3/300/000 شماره رند 9/000/000
8رقمي غيررند 4/500/000 شماره رند 13/000/000