راز موفقيت را در زندگي کساني اموخته اند که در زندگي موفق شده اند.موفقیت چیزی نیست که دیگران از تو انتظار دارند،موفقیت چیزی است که تو به ان می اندیشیموفق کسی است که با اجرهایی که به سمتش پرتاب میشود بنایی محکم بسازداگر قادر نیستی خود را بالا ببری، همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببریمن به قلبم افتخار میکنم بسیار به آن سختی و مشکل وارد شد اما هنوز هم بخوبی کار میکند" انسان نباید هیچوقت از اینکه در اشتباه بوده است ، خجل و شرمسار باشد ، هر چه که باشد ، امروز عاقل‌تر از گذشته شده است ."مشکلات زندگی مانند حل جدول هستند برای حل ابتدا به سراغ کوچکترها بروید؛ بزرگترها خود به خود حل میشوندبه خودم قول میدهم که:
آنقدر قوی باشم که هیچ چیز نتواند آرامش ذهنم را برهم زند