ارسال روی جنسیت، رده سنی،کدپستی

1-این نوع ارسال به هیچ عنوان گزارش دلیوری ندارد
2 - ارسال این نوع پیام،فقط با پیش شماره 5000 امکان پذیر است
3 - در هربار ارسال فقط یک بار میتوانید انتخاب رده سنی داشته باشید مثال:بعد از اضافه کردن استان و رده سنی تایید و ارسال خود را انجام دهیدپس از اضافه کردن شهر و محل مورد نظر خود را انتخاب نمایید

سپس رده سنی و جنسیت گیرنده پیام را مشخص نمایید

گزینه دریافت تعداد گیرندگان را که در پایین به رنگ آبی هست کلیک کرده

سپس تعداد مورد نظر خود را انتخاب  و تایپ کنید

و گزینه تایید را کلیک نمایید